Řízení lidských zdrojů

PhDr. Mgr. Dávid Dömény, MBA

Celý název: Řízení lidských zdrojů a vybraná témata managementu a leadershipu

Podtitul: Publikace pro management soukromých bezpečnostních firem a pro další subjekty v segmentu komerční bezpečnosti

Publikace se zaměřuje na význam řízení lidských zdrojů (HRM) jako klíčového prvku pro efektivní management a leadership v oblasti komerční bezpečnosti. Autor sám profesně i akademicky působí v oblasti komerční bezpečnosti. Autor analyzuje hlavní přínosy HRM pro komerční bezpečnost, včetně zásadních principů, atributů a strategických cílů spojených s personální strategií. Zvláštní pozornost je věnována moderním technologiím a jejich vlivu na řízení lidských zdrojů, motivaci zaměstnanců a odměňování. Publikace se dále zabývá řízením pracovního výkonu a motivací zaměstnanců v komerční bezpečnosti, včetně analýzy leadershipu a jeho vztahu k aktuálním trendům a problémům v oblasti bezpečnosti. Autor rovněž diskutuje vybrané nástroje strategické analýzy, jako je SWOT analýza nebo Porterova analýza, a jejich aplikaci v kontextu komerční bezpečnosti. V poslední části publikace se autor zaměřuje na aktuální problémy a trendy v managementu a leadershipu, včetně dopadů a vlivů pandemie COVID-19, konceptu Age Managementu a vzdělávání zaměstnanců nad 50 let věku i jejich uplatnění v segmentu komerční bezpečnosti. Důraz je kladen na společenskou odpovědnost a specifika řízení malých a středních soukromých bezpečnostních firem. Publikace poskytuje komplexní pohled na roli řízení lidských zdrojů a managementu v oblasti komerční bezpečnosti, s důrazem na aktuální trendy a výzvy i příležitosti v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu.